Tillbaka Till Livets syfte enligt stadgarna

§ 2. Ändamål och verksamhet

Tillbaka Till Livet – Höglandets vision är

· att föra en människa och dess sociala nätverk till insikt, helande och upprättelse – att tillsammans forma en väg tillbaka till livet.
· att patienten/konfidenten skall växa och mogna som människa och uppleva en bättre livssituation och framtidstro efter behandlingen
· att ge redskap för att bearbeta den fortsatta totala livssituationen.

Tillbaka Till Livet – Höglandet vill verka

· utifrån en kristen värdegrund
· för en helhetssyn där människans psykiska, andliga sociala och fysiska behov beaktas.
· för att erbjuda enskilda individer och familjer behandlig för olika former av lidande.

Behandlingen sker i form av

· både verbala och ickeverbala terapier.
· team sammansatt av olika kompetenser – psykiatriskt/psykoterapeutiskt, fysioterapeutiskt och andligt/existentiellt.
· samarbete med ideella krafter och nätverk.

Tillbaka Till Livet – Höglandet skall allmänt verka för

· kurser och seminarier för församlingar, offentlig sektor, företag och enskilt intresserade.
· att vara öppen för nätverk och samarbete med olika intressenter; utbildningssituationer, samfund, landsting, kommuner, företagshälsovård, försäkringskassa, kristna organisationer som bedriver vård, m.fl.
· att forskning sker inom vårt behandlingsområde.
· att tydligt dokumentera arbetssätt, metoder och resultat.